Juridische kennisgeving, privacybeleid

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli 2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij, worden gebruikers van deze website (www.campingarmanello.com) hierbij geïnformeerd dat de identificatiegegevens van de eigenaar van de website zijn: DEPEL S.L., met maatschappelijke zetel te Avda. Comunidad Valenciana S/N, 03503 Benidorm, Alicante, CIF B-03421617 (hierna “DE EIGENAAR”).

Het doel van deze website is het verstrekken van gratis en openbare informatie over de toeristische accommodatie die wordt aangeboden op CAMPING ARMANELLO, en al het materiaal op deze website is beschermd door het auteursrecht. ©DEPEL S.L., alle rechten voorbehouden.

Het gebruik van de bovengenoemde website verleent de voorwaarde van GEBRUIKER, en impliceert de aanvaarding van alle voorwaarden in deze Wettelijke Notitie. Het gebruik van de service is beperkt tot de tijd dat de gebruiker de website gebruikt.

De Gebruiker moet de Wettelijke Notitie aandachtig lezen telkens hij/zij de Website wil gebruiken, aangezien DE EIGENAAR zich het recht voorbehoudt om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en updates aan te brengen aan de informatie op deze Website, de configuratie en presentatie ervan, evenals aan de toegangsvoorwaarden.

Industrieel en intellectueel eigendom

De inhoud en informatie op deze website (“de site-informatie”) is eigendom van DEPEL S.L. en/of derden.

De website van de EIGENAAR kan verwijzingen bevatten naar handelsmerken, auteursrechtelijk beschermd materiaal, technologieën, producten, processen of andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van DEPEL S.L. en derden. In het bijzonder moet vermeld worden dat het handelsmerk “CAMPING ARMANELLO” en de logografie die het vertegenwoordigt geregistreerd en beschermd zijn door het Spaanse Octrooi- en Merkenbureau.

Als u van mening bent dat de inhoud van deze website uw intellectuele en/of industriële eigendom schaadt, neem dan contact met ons op via [email protected] om de wijziging of verwijdering ervan aan te vragen.

Toegang tot de Website houdt geen licentie of recht in om een van de merken op de Website te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de EIGENAAR. De verspreiding, wijziging, transformatie, overdracht, beschikbaarstelling voor het publiek en elke andere activiteit die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de houder van de exploitatierechten is verboden. Ongeoorloofd gebruik van het materiaal en de informatie op de Website kan een overtreding van intellectuele eigendomsrechten en andere toepasselijke wetten inhouden.

Gebruik van de site

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website correct te gebruiken, in overeenstemming met deze Wettelijke Bekendmaking, de Wet en alle andere voorwaarden, voorschriften en instructies die van toepassing kunnen zijn. U stemt ermee in geen apparaten, software of andere hulpmiddelen te gebruiken die de goede werking van onze website belemmeren of kunnen belemmeren en geen acties te ondernemen die onze infrastructuur onredelijk of onevenredig zwaar belasten. Bovendien verbindt de websitegebruiker zich ertoe geen robot, “spider crawler” of enig ander automatisch apparaat of handmatig proces te gebruiken om de pagina’s van onze website te controleren of te kopiëren zonder de uitdrukkelijke toestemming van een bevoegde vertegenwoordiger van de EIGENAAR (een dergelijke verbintenis wordt geacht te zijn verleend in het geval van controleacties die worden uitgevoerd door standaardtechnologie voor internetzoekmachines die door zoekmachinesites worden gebruikt om internetgebruikers naar onze pagina’s te leiden.

De gebruiker is als enige aansprakelijk ten opzichte van de EIGENAAR of derden voor verlies of schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van schending van deze voorwaarden.

DE EIGENAAR verleent een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare toestemming voor een uitsluitend persoonlijk (privé) gebruik van deze Site en de materiële inhoud ervan. Deze toestemming houdt geen eigendomsoverdracht van de Site of de inhoud ervan in, en de gebruiker is onderworpen aan de volgende beperkingen bij wijze van voorbeeld:

Verplichting om de auteursrechten en eigendomsrechten van de EIGENAAR te handhaven op alle kopieën van de site en de inhoud ervan.
De reproductie, verspreiding, overdracht, opslag of wijziging van de site en de inhoud ervan is strikt verboden.
Het gebruik ervan voor commerciële of non-profitdoeleinden is verboden.
Elk ander gebruik dan voor het doel van deze Website is uitdrukkelijk verboden.
In dit verband zal de Gebruiker zich ervan onthouden om het materiaal en de informatie op deze Website te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden die uitdrukkelijk zijn verboden in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, evenals in de bijzondere voorwaarden die, in voorkomend geval, zijn ingeschakeld die in strijd zijn met de rechten en belangen van de EIGENAAR, zijn leden en/of derden, en zal hij jegens hen aansprakelijk zijn in geval van overtreding of schending van dergelijke verplichtingen en/of die, op welke manier dan ook (met inbegrip van de introductie of verspreiding). De niet-naleving van de bovenstaande beperkingen geeft de EIGENAAR het recht om alle juridische stappen te ondernemen ter verdediging van zijn eigendomsrechten op de Site.

Gebruikers en, in het algemeen, personen die van plan zijn een hyperlink aan te maken tussen hun website en de website van de EIGENAAR (hierna de “Hyperlink”) moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

Er mogen geen valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen of aanduidingen worden gemaakt over de website van de EIGENAAR, zijn managers, zijn werknemers, de webpagina’s van de website en/of de diensten die er worden aangeboden.
Er mag niet worden beweerd of geïmpliceerd dat DE EIGENAAR de hyperlink heeft goedgekeurd of dat hij op enigerlei wijze toezicht heeft gehouden op of verantwoordelijk is voor de diensten die worden aangeboden of beschikbaar worden gesteld op de webpagina waarop de hyperlink is aangebracht.
De website waarop de hyperlink is geplaatst, mag geen informatie of inhoud bevatten die onwettig is, in strijd is met de goede zeden en algemeen aanvaarde goede gebruiken en de openbare orde, noch inhoud die in strijd is met de rechten van derden.
DE EIGENAAR is niet verantwoordelijk voor het gebruik of de inhoud van websites die gelinkt zijn aan deze website. Het plaatsen van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan van een relatie tussen de EIGENAAR en de eigenaar van de webpagina waarop de hyperlink staat, noch de aanvaarding en goedkeuring door de EIGENAAR van de inhoud of diensten ervan.


Privacybeleid

In overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. en op het vrije verkeer van dergelijke gegevens (GDPR), en de Organieke wet 3/2018van 5 december over de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten (LOPDGDD) willen we je informeren over ons Privacybeleid.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website www.campingarmanello.com van DEPEL, S.L. De toegang tot en het gebruik van de website, of het nu gaat om het doorbladeren van de pagina’s of om het maken van een online reservering, verleent de bezoeker van de website de voorwaarde van Gebruiker. Deze handeling impliceert de volledige acceptatie, zonder voorbehoud, door de Gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden. Als u hier niet mee akkoord gaat, maak dan geen gebruik van de website.

Daarom moet u, voordat u onze Website gaat gebruiken, de Wettelijke kennisgeving, het Privacybeleid, het Cookiesbeleid, de Algemene voorwaarden en alle andere wettelijke teksten die het gebruik regelen lezen, die u onderaan de Website kunt raadplegen.

Indien Persoonsgegevens nodig zijn tijdens toegang tot de Website om u te voorzien van onze diensten, zal dit gebeuren in overeenstemming met de volgende panden:

Alle gegevens worden verwerkt namens de verantwoordelijke voor de verwerking, wiens identificatiegegevens als volgt zijn:

 • Eigenaar: DEPEL, S.L.
 • BTW-NUMMER: B03421617
 • Geregistreerd kantoor: Comunidad Valenciana. Partida Armanello S/N, 03503 Benidorm, Alicante
 • E-mail: [email protected]
 • Telefoon: +34 96 585 31 90
 1. GEGEVENSVERZAMELING, VERWERKINGSDOELEINDEN EN LEGITIMERING

Tijdens het verzamelen van Persoonsgegevens in de verschillende formulieren op onze Website wordt u verteld welke informatie nodig is om het proces te voltooien. Als u deze niet verstrekt, kunnen wij u de dienst niet leveren of u geen toegang geven tot bepaalde functionaliteiten die op de Website zijn geïmplementeerd.

Door deze formulieren voor het verzamelen van Persoonlijke Gegevens in te vullen, geeft de Gebruiker de eigenaar van de Website uitdrukkelijk toestemming om zijn/haar gegevens te gebruiken voor de hieronder aangegeven doeleinden.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om correcte en waarheidsgetrouwe gegevens te verstrekken en om wijzigingen of aanpassingen door te geven.

De doeleinden van het verzamelen van uw Persoonsgegevens zijn als volgt:

 • informatie te verstrekken als antwoord op webaanvragen via de kanalen op de website (webformulier, e-mail, WhatsApp, telefoon).
 • Beheer uw boeking van onze diensten via het specifieke boekingsgedeelte van onze website.
 • Om u commerciële informatie te sturen waarvan wij denken dat deze voor u van belang is, nadat u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in een van de door ons bedrijf verstrekte formulieren die u hebt ingevuld. We herinneren u eraan dat u zich op elk moment kunt afmelden voor de communicatie zelf. De commerciële berichten die u ontvangt, hebben altijd betrekking op de eigen producten of diensten van ons bedrijf.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is de uitvoering van het contract voor de reservering van onze diensten, de ondubbelzinnige toestemming die u geeft door het privacybeleid te accepteren en het verzenden van commerciële communicatie.

 1. BEWAREN VAN INFORMATIE

De Gebruiker wordt geïnformeerd dat, in overeenstemming met het principe van beperking van de opslagperiode, de verzamelde gegevens uitsluitend en alleen zullen worden verwerkt voor de tijd die nodig is en voor de doeleinden waarvoor ze op een bepaald moment zijn verzameld. Daarom worden ze niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving in dit geval.

 1. OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Om de in punt 1 van het Privacybeleid aangegeven doeleinden te vervullen, kan het voor ons noodzakelijk zijn om uw Persoonsgegevens te communiceren of over te dragen aan derden die ons ondersteunende diensten verlenen om u onze service op de juiste manier te kunnen aanbieden of aan derde bedrijven voor het leveren van aanvullende diensten die door u zijn aangevraagd en goedgekeurd. Deze entiteiten omvatten transportbedrijven, leveranciers van technologische diensten en financiële instellingen voor het betalingsbeheer van onze diensten.

In sommige gevallen, zoals bij technologieleveranciers, bevinden deze entiteiten zich buiten de Europese Unie, waarbij wordt gecontroleerd of onze leveranciers zich houden aan het “Privacy Shield”, of andere landen of gebieden buiten de Europese Economische Ruimte, met een adequaat beschermingsniveau. Door dit Privacybeleid te aanvaarden, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken en bekend te maken aan deze derden en/of om uw Persoonsgegevens over te dragen aan dergelijke dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte voor de hierin beschreven doeleinden.

Wanneer contracteren onze diensten met annuleringsverzekering geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens door te geven aan het bedrijf FLEXMYROOM INSURETECH, S.L., gevestigd in Benidorm (03503 – Alicante), Calle Gerona, 13, Local CA 18, en met CIF-nummer B42687616, met als enige doel uw reservering te beschermen door gebruik te maken van de diensten en verzekeringsproducten die het bedrijf aanbiedt. Alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het activeren van de verzekering (naam en achternaam, identiteitsnummer, postadres en contactgegevens) worden doorgegeven in ons algemeen belang. Deze entiteit zal uw persoonlijke gegevens wissen wanneer de service is beëindigd en de wettelijk vastgestelde termijnen zijn nageleefd. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit, verzet tegen verwerking en het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected].

 1. RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING.

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet te allen tijde uitoefenen door een e-mail te sturen naar: [email protected], met vermelding van de reden voor uw verzoek. We herinneren u eraan dat deze rechten alleen kunnen worden uitgeoefend door de betrokkene zelf, dus we kunnen u vragen om een kopie van uw identiteitskaart, paspoort of een ander geldig document waarmee u kunt worden geïdentificeerd.

 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Wij verbinden ons ertoe de geheimhoudingsplicht en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens te garanderen, de wettelijk vereiste beveiligingsniveaus voor de bescherming van persoonsgegevens te hanteren en alle beschikbare technische middelen en maatregelen te installeren om verlies, misbruik, wijziging, onbevoegde toegang en diefstal van deze gegevens te voorkomen.

 1. REGELGEVINGSWIJZIGING

Camping Armanello – DEPEL, S.L. behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie.